Juurdepääsetavus

Teksti suurus
Reavahe kõrgus
Kontrastsus
Teised valikud

Kogude kasutamine

Andmebaasid

 • SA Eesti Ajaloomuuseumi kogudega saab tutvuda ka pidevalt täieneva muuseumide veebivärava MuIS kaudu.
 • Teatri- ja muusikamuuseumi isikukogude ja organisatsioonide nimistutega saab tutvuda e-kartoteegis.
 • Teatri- ja muusikamuuseumi maalikoguga saab tutvuda virtuaalses maaligaleriis.
 • Lavastuste andmebaas annab ülevaate Eesti teatrites toimunud lavastustest.
 • Näidendite andmebaasist leiab infot eesti autorite näidendite kohta.
 • Käsikirjade andmebaas annab põhjalikku ja süsteemset teavet eesti heliloojate käsikirjade kohta.
 • Aastatel 2010-2012 teostati Eesti Ajaloomuuseumi, Tallinna Linnaarhiivi ja Rahvusarhiivi pärgamendikogude digiteerimine. Kõigil on võimalus digiteeritud pärgamente vaadata ja lugeda Rahvusarhiivi digitaalkogus SAAGA.


Kogude kasutamise kord

 • AMi kogud on üldsusele avatud. Hoidlasse võivad uurijad minna peavarahoidja loal ja vastava koguhoidja või peavarahoidja saatel.
 • Eseme- ja arhiivkogud on uurijatele avatud kolmapäevast reedeni kell 10–16.
 • Eseme- ja arhiivkogude kartoteekide ning materjalidega tutvumine toimub eelneva kokkuleppe alusel koguhoidjaga. Kokku saab leppida telefoni või e-posti teel. Vaata koguhoidjate kontakte.
 • Kogude kasutamiseks täidab ja allkirjastab uurija üldjuhul tellimislehe. Tellimissoovi koos esemenumbriga saab esitada e-posti aadressil kogud@ajaloomuuseum.ee vähemalt kolm tööpäeva varem.
 • Uurija registreerib iga oma külastuse külastajate päevikus.
 • Museaalide käsitsemine toimub kinnastes ning hoidlasse lubatakse ainult kilesussides.
 • AMi eseme- ja arhiivkogudega seotud õppepraktikate läbiviimiseks ja uurimuste koostamiseks esitab õppeasutus kirjaliku avalduse, milles on märgitud praktika toimumise aeg/ajakava, grupi suurus, osalejate nimekiri ning praktika või uurimuse täpsed teemad.


Museaalide laenutamine

Muuseum laenutab museaale ainult juriidilistele isikutele ning laenutamine on reguleeritud AMi põhikirjaga ja AMi kogude korraldamise eeskirjaga.

Sellest lähtuvalt:

 • Museaali ajutiseks kasutamiseks andmise alus on laenutaotlus peavarahoidjale.
 • Museaali ajutiseks kasutamiseks ja muuseumist väljaandmiseks vormistatakse väljaandeakt, mis koostatakse vähemalt kolmes eksemplaris – esimene peavarahoidjale, teine laenutajale, kolmas vastava kogu hoidjale.
 • Üldjuhul ei anta museaale ajutiseks kasutamiseks ja väljapoole muuseumi kauemaks kui üheks aastaks.
 • Laenajal on õigus käia oma museaalide olukorda kontrollimas.
 • Laenu saaja ei tohi museaale konserveerida ega edasi laenata.
 • Ajutiselt välisriikidesse saadetavad museaalid tuleb kindlustada.
 • Laenu saajal on kohustus viidata Eesti Ajaloomuuseumile.


Museaalidest koopiate tegemine ja kasutustingimused

 • Esemetest vormide võtmine lepitakse kokku iga üksikjuhtumi kohta eraldi.
 • Museaalide digitaalsed koopiad ja pildistused valmistatakse Eesti Ajaloomuuseumis.
 • Museaalide laenutamine mujal koopiate tegemiseks või filmimiseks toimub ainult erandkorras peavarahoidja eriloal ja muuseumitöötaja juuresolekul.
 • Pabermaterjalid kuni formaadis A3 skanneeritakse.
 • Esemed ja pabermaterjalid, mis on suuremad kui A3, fotografeeritakse.


SA Eesti Ajaloomuuseumi piltide kasutustingimused

 • Tellija on kohustatud pildi avaldamisel selle allkirjas või viites osundama originaalteose teadaolevale autorile ja Eesti Ajaloomuuseumile koos museaali numbriga;
 • Tellija vastutab autoriõiguse seaduse täitmise eest;
 • Kasutustingimuste rikkumise korral on Eesti Ajaloomuuseumil õigus keelduda tellija teenindamisest.
 • Eesti Ajaloomuuseumi fotod on leitavad ja allalaaditavad Muuseumide Infosüsteemist MuIS. Kui teile vajalik foto puudub, siis palun tellige foto foto- ja negatiivikogu hoidja käest. Suuremahulised tellimused täidetakse lepingu korras.


Teenuste hinnad

Digikoopiate hinnakiri Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga

Digikujutise olemasolul (trükikvaliteedis kujutis olemas www.muis.ee)

2.50 €

3.05 €

Digikujutise puudumisel:

Esemest või eseme detailidest (1 kaader)

15 €

18,30    €

Fotost, negatiivist (1 kaader)

6 €

7,32 €

Arhivaalist (dokument, näidend, heliloomingu originaalkäsikiri jm) (1 lehekülg)

 • 1-24 lehekülge

 • 25-75 lehekülge

 • 76-99 lehekülge

 • 100+ lehekülge • 1,00 €
 • 0,85 €
 • 0,75 €
 • 0,65 € • 1,22 €
 • 1,04 €
 • 0,92 €
 • 0,80 €
Arhivaali digikujutiste tellimuse miinimumhind  6€ 7.32€

Fotode digitaalne töötlemine, hind vastavalt keerukusele (1h) 1

alates 20 €

alates 24.40 €

Kiirtellimused kahekordse hinnaga (kuni 2 tööpäeva)

Muud teenused:

Museaali laenutamine väljaspool muuseumisüsteemi (ööpäev) 2

alates 30 €

alates 36.6 €

Külmutamisteenus Teenuse kestvus 14 päeva; -25°C (külmiku mõõdud 240x240 H 240, ukse mõõt 220x220)

150 €

183 €

Erialane konsultatsioon (säilitamine, konserveerimine, eksponeerimine) Hinnale lisandub sõidukulu objektile.

20 €/1h

24.40    €/1h

Konserveerimisteenus 3

alates 20 €/1h

alates 24.40 €/1h

1 Fotode digitaalsel töötlemisel lepitakse lõplik hind kokku vastavalt töö mahule ja keerukusele

2 Museaalide laenutuse hinnavahemik sõltub museaali väärtuse, harulduse, säilivuse, välja laenutuse protsessi keerukusest. Hinnastamise otsuseõigus peavarahoidjal

3 Tööde lõplik hind kujuneb lähtuvalt tööde mahust, võimalikest uuringutest ning tööks vajaminevatest materjalidest ja töövahenditest


NB! Teenuste hindadele lisandub käibemaks.

Digifailide tasuta jagamine:
- muuseumitele publikatsioonideks ja näitusteks;
- kesk-, kõrg- ja kutseharidust omandavatele õpilastele ja üliõpilastele uurimistöödeks;
- partneritele, kellega sõlmitud lepingud seda sätestavad.

Erihinnad:
- fotode digitaalsel töötlemisel lepitakse lõplik hind kokku vastavalt töö mahule ja keerukusele;
- esemete laenutamise lõplik hind lepitakse kokku vastavalt eseme mahule.

Tellimused täidetakse 10 tööpäeva jooksul.

Digimaterjalide kasutamisõigus on ühekordne. Iga järgnev kasutamine tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada muuseumiga. Muuseumi digikoopiate ja -kujutiste edasiandmine ja müümine on ilma SA Eesti Ajaloomuuseumi loata keelatud.