Juurdepääsetavus

Teksti suurus
Reavahe kõrgus
Kontrastsus
Teised valikud

Isikuandmete töötlemine


Isikuandmete kaitse eesmärgiks on kaitsta isikuandmete töötlemisel füüsilise isiku põhiõigusi ja – vabadusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele. Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust.

NB! ALLJÄRGNEV TEAVE EI HÕLMA:

  • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;
  • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele muuseumi veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda muuseum (välislingid).

1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

1.1. Isikuandmete töötlemisel tagatakse, et töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev.
1.2. Isikuandmeid töödeldakse vaid juhul, kui selleks on olemas õiguslik alus.
1.3. Muuseum rakendab IT praktikaid ja asjakohasel määral Eesti avalikus sektoris kaustatavat infosüsteemide kolmeastmelist etalonturbe süsteemi, et kaitsta andme terviklikkust, käideldavust ja salastatust.
1.4. Muuseumi töötajad on kohustatud hoidma oma töökohustuste ja/või teise asutusega suhtluse käigus teatavaks saanud isikuandmeid konfidentsiaalsena ega tohi neid avaldada kolmandatele isikutele, va juhul kui seda näeb ette seadusandlus.
1.5. Kõik isikuandmete töötlemisega seotud rikkumised muuseumis dokumenteeritakse. Muuseumi töötajad on kohustatud isikuandmete töötlemisega seotud rikkumise info edastama viivitamatult andmekaitsespetsialistile. Isikuandmetega seotud rikkumisest järelevalveasutuse ja andmesubjekti teatamise kohustus sõltub sellest, mis on oht andmesubjekti õigustele ja vabadustele.

2. MUUSEUMI VEEBILEHE KÜLASTAMINE

2.1. Muuseumi veebilehe külastamisel külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed:
2.1.1. kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress);
2.1.2. kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga;
2.1.3. külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).
2.2. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.
2.3. Muuseumi  kodulehel võivad olla viited teistele veebilehtedele, mis ei kuulu Eesti Ajaloomuuseumi Sihtasutusele, nende veebilehtede privaatsus- ja isikuandmete töötlemise põhimõtted ei ole meie vastutada.

3. SELGITUSTAOTLUS, MÄRGUKIRI, TEABENÕUE JA MUU KIRJAVAHETUS

3.1. Muuseum on avaliku teabe seaduse mõistes avalikku ülesannet täitev asutus ning muuseumini esitatavad selgitustaotlused, märgukirjad, teabenõuded ja muu kirjavahetus on avalik. Töö käigus jõuab muuseumisse ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Sellised andmed võivad muuseumisse jõuda näiteks läbi kirjavahetuse.
3.2. Isikuandmeid (näiteks nimi, kontaktandmed, isikuga seotud probleemide kirjeldamine vms) sisaldavad kõik esitatud selgitustaotlused, märgukirjad ja teabenõuded (pöördumised). Samuti võib isikuandmeid sisaldada teistelt asutuselt saabunud kiri (näiteks koopia vastusest isiku pöördumisele). Kõik muuseumile saabunud pöördumised ja kirjad registreeritakse dokumendiregistris.
3.3. Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb teha järelepärimine kolmandalt isikult, avaldatakse isikuandmeid minimaalses mahus. Kui kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses, edastatakse see vastamiseks vastavale asutusele. Kirja edastamisest teavitatakse saatjat. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldiselt juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib isiku kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja otsustatakse, kas dokumendile/kirjale võib osaliselt või täielikult juurdepääsu lubada.
3.4. Edastatavale dokumendile/kirjale ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid nagu (e-)posti aadress või telefoninumber. Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.
3.5. Muuseumile adresseeritud pöördumised ja kirjad säilitatakse vastavalt dokumendiloetelus märgitule. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse. Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldatakse umbisikuliselt, ilma nimedeta.

4. TEENUSE OSUTAMINE

4.1. Tellitud teenustega, sh haridusprogrammide, ekskursioonide, laste laagrite, ruumide rendi, sünnipäevaprogrammide, jõulupidude jms, seoses kasutab muuseum talle teatavaks saanud isikuandmeid üksnes seoses antud üritusega ega edasta neid kolmandatele isikutele. Avalike ürituste raames kogutud andmeid, sh eelregistreerimise ja piletite eelmüügiga seotud andmeid, kasutatakse samuti üksnes konkreetse üritusega seotud personaalteavitusteks ning peale ürituse toimumist andmed kustutatakse.
4.2. Muuseumi avalikke üritusi võidakse fotografeerida või filmida. Neid jäädvustusi avaldatakse muuseumi kodulehel, meediakanalites või muuseumi trükistes. Isikuandmete kaitse seaduse § 11 kohaselt ei kehti teavitamiskohustus avalike ürituste puhul, mille avalikustamise eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada. Taoliste foto- ja videomaterjalide puhul võib olla muuseum kehtestada alatise säilitamistähtaja.

5. VIDEOVALVE

5.1 Muuseumi territooriumile on turvalisuse tagamiseks paigaldatud videokaamerad.
5.2 Andmeid töötleb turvateenuseid osutav partner ja salvestistele on ligipääs üksnes nendel isikutel, kelle tööülesannete täitmiseks see on vajalik.
5.3 Salvestisi säilitatakse reeglina kuni 30 päeva.

6. KANDIDEERIMINE TÖÖLE VÕI PRAKTIKALE

6.1. Isikuandmeid sisaldavad kandideerimisega seotud dokumendid (näiteks avaldus koos juurdekuuluvate dokumentidega, kirjavahetus kandidaadiga, avalikest allikatest kandidaadi kohta kogutav teave jms). Seejuures on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid muuseum tema kohta on kogunud. Samuti on kandidaadil õigus muuseumi poolt kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.
6.2. Muuseumis tutvuvad kandideerimisdokumentidega ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Muuseum eeldab, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata.
6.3. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
6.4. Muu konkursi (näiteks stipendiumikonkurss) korral ei kuulu samuti teave isiku osalemise kohta konkursil avalikustamisele, v.a positiivse otsuse korral. Muuseumis võimaldatakse kandideerija dokumentidele juurdepääs isikutele, kes on seotud konkursi otsustusprotsessiga.
6.5. Muuseumi ametikohale kandideerijate avaldused koos juurdekuuluvate dokumentidega säilitatakse kandidaadi nõusolekul konkursi lõppedes vajadusel kuid mitte rohkem kui üks aasta.

7. ÕIGUS ENDA ANDMETEGA TUTVUDA. ÕIGUS NÕUDA EBAÕIGETE ANDMETE PARANDAMIST, KUSTUTAMIST.

7.1. Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Kui isikuandmed ei ole avalikustatud veebilehel, on võimalik esitada andmete saamiseks taotlus (isiku poolt digiallkirjastatuna, st isik peab olema tuvastatav). Võimalusel väljastatakse andmed taotleja soovitud viisil 10 (kümne) tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest.
7.2. Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist.
7.3. Igaühel on õigus võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek, kui nõusolek oli isikuandmete töötlemise aluseks
7.4. Kui muuseum on rikkunud isikuandmete töötlemise reegleid on isikul õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

8. UUDISKIRI

Sisestades e-posti aadressi, annate muuseumile nõusoleku oma isikuandmete (e-posti aadress) töötlemiseks uudiskirja edastamise eesmärgil. Iga uudiskirja juures on uudiskirjast loobumise /unsubscribe/ võimalus, klikkides sellel lingil ongi inimene ennast eemaldanud nendest andmetest.

9. ANDMEKAITSESPETSIALIST

Kõigis küsimustes, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega Eesti Ajaloomuuseumi Sihtasutuses, saate vastuse kui kirjutate e-posti aadressile post@ajaloomuuseum.ee