Arengukava

Sihtasutuse Eesti Ajaloomuuseumi arengukava 

aastateks 2024 - 2028 leiad SIIT!

__________________________________________________________________

Sihtasutuse Eesti Ajaloomuuseumi arengukava aastateks 2019-2023

Tunnuslause: Avasta aja lugu!

Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum (edaspidi AM) on loodud 2019. aastal Eesti Ajaloomuuseumi ja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi (edaspidi ETMM) ühendamise tulemusena. 

I. MISSIOON
Eesti Ajaloomuuseum avardab inimeste maailmapilti ja väärtustab Eesti maa, riigi ning rahva aja- ja kultuurilugu.

II. VISIOON

Eesti Ajaloomuuseum on Eestiga seotud ajaloo, teatri-, muusika- ja filmiloo varamu, mis pakub kõigile harivat, ainulaadset ja mitmekülgset külastuskogemust ning on professionaalne ja usaldusväärne koostööpartner.

III. VÄÄRTUSED

 • Külastaja- ja kasutajakesksus. Muuseum on kõikides oma tegevustes pööratud näoga publiku poole. Soovime pakkuda inimestele nende vajadustest ja ootustest lähtuvaid lahendusi. Meie jaoks on oluline muuseumikülastajate, kogude
  kasutajate ja koostööpartnerite rahulolu.

 • Avatus ja koostöövõimelisus. Teeme koostööd partneritega nii avalikust kui erasektorist. Oleme avatud uutele ideedele ja arengutele. Peame tähtsaks muuseumi kogukonna arendamist ja tihedat koostööd ajaloo, teatri-, muusika- ja filmivaldkonnaga.
 • Julgus ja ajakohasus. Me julgeme võtta riske ja eksperimenteerida. Me ei karda küsida keerulisi ja ebamugavaid küsimusi ega avada raskeid teemasid. Me osaleme aktiivselt ühiskondlikus debatis ja pakume inimestele arutamiseks eri vaatenurki. 
 • Professionaalsus ja loomingulisus. Ajaloomuuseum on usaldusväärne ja asjatundlik. Läheneme erinevatele teemadele ja näitustele põhjalikkuse ja ettevalmistatusega. Meil töötavad väga heade erialateadmistega professionaalid, keda iseloomustab tahe õppida ja areneda. Põhjalikud teadmised ja lai silmaring võimaldavad meil läheneda teemadele loovalt ja mänguliselt. 

IV. HETKEOLUKORD

AMi peamised tugevused
 • Esinduslikud, mitmekesised ja rikkalikud Eesti ajalugu, sh teatri-, muusika- ja filmiajalugu käsitlevad kogud.
 • Missioonitundega professionaalsed töötajad, sh arvestatav hulk teaduskraadiga töötajaid.
 • Turismimagnetina toimiv Suurgildi hoone; laiahaardelisi võimalusi pakkuv muuseumikeskkond Maarjamäel.
 • Muuseumil on hea renomee ja teda tuntakse usaldusväärse partnerina, muuseumil on tugev side ajaloo, teatri-, muusika- ja filmivaldkonnaga. 
 • Professionaalne, mitmekülgne ja sisukas näituse- ja haridustöö.
 • Uute hoidlate kasutuselevõtuga on paranenud museaalide hoiutingimused. 
 • Ühinenud sihtasutuses on suur potentsiaal luua sünergia filmi-, muusika- ja teatrivaldkonna teemade vahel.
 • ETMM omab tugevat sidet muusika- ja teatrikogukonnaga, väga heal tasemel uurijate teenindamine.
AMi peamised nõrkused ja väljakutsed
 • Külastajanumbrid on jäänud tagasihoidlikuks. Muuseum ei tunne oma sihtgruppe piisavalt.
 • Kvalifitseeritud spetsialistide puudus, lisaks on mitu olulist tegevus- ja uurimisvaldkonda katmata. Liiga vähe ilmub publikatsioone.
 • Kõik kogud ei ole jõudnud avalikku andmebaasi, osa sissekandeid on puudulike andmetega. Vähene teadlikkus kogudes asuvatest museaalidest.
 • Muuseumitöötajate motivatsioon ja ühtsustunne ei ole piisavalt tugev, eri üksuste lõikes on meie-tunne erinev.
 • Rahvusvahelise koostöö arengusuunad on täpsustamata, piiriüleseid koostööprojekte on liiga vähe.
 • Muuseumipood ei ole kasumlik ega konkurentsivõimeline.
 • ETMMi ruumikitsikus vajab leevendamist sisutegevuse arendamiseks.
AMi tööd mõjutavad peamised trendid
 • Kultuuripoliitilised otsused ja sellest tulenevalt muuseumide rahastamine.
 • Muuseumide ühishoidla rajamisega kaasnevad võimalused.
 • Tallinna ja Eesti turismi areng.
 • Tugevnev konkurents vaba aja veetmise valdkonnas.
 • Maarjamäe piirkonna arendamine riigi, linna ja eraettevõtete poolt.
 • Täiendavate rahastusvõimaluste olemasolu, sh projektikonkursid ja AMi võimalus nendel osalemiseks; kultuurisponsorluse areng Eestis.
 • Elukestva õppe tähtsuse kasv, muuseumi kui haridusasutuse rolli tähtsustamine.
 • Eesti aja- ja kultuuriloo olulisuse teadvustamine ühiskonnas ja avalikkuse huvi kasv.

V. STRATEEGILISED EESMÄRGID JA VÕTMETEGEVUSED 

AM on püstitanud aastateks 2019–2023 neli strateegilist eesmärki:
1. Kõnetav ja elamuslik sisuprogramm
2. Mitmekülgne haridustegevus
3. Aktiivses kasutuses esinduslikud kogud
4.  Ühtselt ja efektiivselt toimiv organisatsioon

EESMÄRK 1: Muuseum pakub külastajatele kõnetavat ja elamuslikku sisuprogrammi.

Indikaatorid

2018

2019

2021

2023

Piletiga külastajate koguarv / piletitulu (sh täispilet, sooduspilet, perepilet, nn null-pilet ja ürituste raames pileti ostnud külastajad)

121 343 /
426 000 €

142 800 /
 500 000 € 

147 000 /

661 250 € 

175 000 /
 874 000 €

Perepiletite arv / perekülastajate arv

4443 / 
14 223

6000 /
24 000  

8000 / 
32 000  

10 000 /
40 000  

Filmimuuseumi kinosaalis toimuvad programmid ja osalejate arv

12 / 380

30 / 900 

40 / 2400 

60 / 4800 

Külastajate rahulolu

Ei ole mõõdetud

80%

80%

80%

Rahvusvahelistest fondidest rahastatud  koostööprojektide arv

1

1

1

1

Omatulud kokku (eurodes)

805 462

955 500

1 247 913  

1 625 371  

sh muuseumipoe tulu

56 316

73 000

96 543

127 677  

sh tulud ruumide üürist

148 115

160 000

211 600

279 841  

Võtmetegevused eesmärkide saavutamiseks:
1.1.           Perekülastuse suuna arendamine Maarjamäe keskuses. Lähiaastatel keskendume Maarjamäe keskuses perekülastuse arendamisele, kasutades ära muuseumikeskkonna võimalusi. Seeläbi vähendame külastuste sesoonsust ja toome juurde korduvkülastajaid. Oluline on pakkuda peredele aktiivset ja harivat tegevust turvalises ning vabas õhkkonnas. Seoses perekülastuste suuna arendamisega töötame välja tallihoone uue kontseptsiooni. AMi näituste ja sisuprogrammide ettevalmistamisel ja läbiviimisel arvestame lastega peredega kui ühe prioriteetse sihtgrupiga.  
1.2.           Külastajauuringute süsteemi väljatöötamine ja rakendamine. Sisuprogrammi koostamisel lähtume kasutajate tagasisidest, mis on sisendiks edasiste tegevuste planeerimisel.
1.3.           Suurgildi hoones uue rahvusvahelise keskajanäituse ettevalmistamine ja avamine. Näitus toetab keskaegse hoone olemust ja pakub avastamisrõõmu nii väliskülalisele kui kohalikule. Suurgildi hoone on üks Tallinna külastavate väliskülaliste peamisi sihtkohti.
1.4.           Filmimuuseumi kinosaalis regulaarsete filmilinastuste ja sündmuste korraldamine. Filmimuuseumi kino on leidnud endale kindla koha Eesti filmimaastikul, toetades väärtfilmide ja filmipärandi tutvustamist laiemale avalikkusele.
1.5.           ETMMi senise ruumikitsikuse leevendamine ja seeläbi näitustegevuse laiendamine. Ruumiprogrammi arendamiseks on kavas koondada arhiivikogud Maarjamäele. Töötame välja kontseptsiooni Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ruumidesse laienemiseks, mis võimaldab teha senisest suuremas mahus teatri- ja muusikateemalisi (sh poppmuusika) väljapanekuid ja üritusi ning toetab peredele suunatud elamuslikku suunda.
1.6.           Müügi- ja turundustegevuste arendamine ja elluviimine nii Eestis kui välisturgudel. Teeme tihedat koostööd reisikorraldajatega, töötame välja atraktiivsed pakettid külastajate toomiseks muuseumisse.
1.7.           Korporatiivteenuste arendamine, sh kõrgetasemelise konverentsi- ja ürituste läbiviimise teenuse pakkumine. Muuseumi eri tegevuskohad on hinnatud nii konverentside, kontsertide, vastuvõttude kui festivalide läbiviimise paikadena.
1.8.           Teenuse- ja teeninduskvaliteedi arendamine ja kõrgel tasemel pakkumine.  AMi tegevusi toetavad tugiteenused lähtuvad muuseumi eesmärkidest, aidates pakkuda kvaliteetset teenust ja suurepärast kasutajakogemust. Muuseumi töötajatele korraldame klienditeeninduse koolitusi ja järgime teeninduskvaliteedi nõudeid.
1.9.           Muuseumipoe arendamine ja tihedam sidumine muuseumi sisuliste tegevustega. Muuseumipoed ja meened on nutikad, lähtuvad muuseumikogudest ja näitustest ning loovad võimaluse oma ideid teostada kodumaistel disaineritel.


EESMÄRK 2: Muuseumi mitmekülgsed haridustegevused on suunanäitajaks muuseumihariduse maastikul.  

Indikaatorid

2018

2019

2021

2023

Läbiviidud haridusprogrammide arv (ainult kooliõpilased ja lapsed) / tulu 1030 /
138 000 € 
1120 /
152 000 €  

1300 /
201 000 €
1520 /
265 000 €

Haridusprogrammides osalejate arv

18 494

26 880

31 200

36 480

Võrgustikku kuuluvate aktiivsete õpetajate arv/neile pakutavate ürituste arv

0

20 / 4

40 / 5

50 / 5

Täiskasvanutele suunatud haridusprogrammide arv/osalejate arv

58 / 2622

70 / 2100

90 / 2700

100 / 3000

Erivajadustega lastele suunatud tegevuste ja osalejate arv

Eriprogramme pole

Eriprogramm koostamisel

1 programm / 10 korda / 100 last

2 programmi / 30 korda /300 last

Osalejate rahulolu

Ei ole uuritud

80%

80%

80%

Võtmetegevused eesmärkide saavutamiseks:

2.1.           Kogemuslikku ja elamuslikku õpet pakkuva hariduskeskuse arendamine. Haridusprogrammid on üles ehitatud eri eas (sh täiskasvanuharidus) ja eri rahvustest publiku vajadusi arvestades.
2.2.           AMi külastusjuhtide ja muuseumipedagoogide järjepidev koolitamine. Kaasame teisi muuseumitöötajaid (sh väljastpoolt AMi) haridusprogrammide väljatöötamisse ja läbiviimisse. Haridustegevusse panustavad AMi kõik valdkonnad – see on muuseumitöö orgaaniline osa. Jagame oma teadmisi nii külastajatega kui ka kolleegidega.
2.3.           Laiahaardelise õpetajate kogukonna väljaarendamine, kellega toimib aktiivne koostöö. Õpetajatele jagame regulaarselt infot näituste ja pakutavate programmide kohta. Võrgustikku kuuluvad eri ainete õpetajad kõikjalt üle Eesti aidates luua mitmekesiseid muuseumitunde.
2.4.           Iga uue haridustegevuse puhul testgruppide kaasamine, et tagada kvaliteetne ja sihtrühma võimetele vastav teenus. Me arvestame testgruppidelt saadud tagasisidet ja kasutame seda oma töö parendamiseks.
2.5.           Haridusprogrammide väljatöötamine erivajadustega inimestele. AM on ligipääsetav kõigile sihtgruppidele.


EESMÄRK 3: Muuseumi esinduslikud kogud on aktiivses kasutuses. 

Indikaatorid

2018

2019

2021

2023

Digiteeritud museaalide osakaal ja arv

5%
54 000

16%
175 000

19%
200 000

32%
350 000

Teaduskoostööprojektide arv

1

2

2

3

Muuseumipublikatsioonide sh teaduspublikatsioonide arv

3

4

3

3

Teadusartiklite arv

17

20

25

25

Muuseumikogu kasutuskordade arv

780

900

1000

1200

Võtmetegevused eesmärkide saavutamiseks:
 3.1.           Arhiivikeskuse käivitamine. Pabermaterjale sisaldavaid kogusid (arhiiv-  ja fotokogud) koondav keskkond, mille eesmärk on parandada kogude kasutajate teenindamist ja suurendada digitaliseeritud materjali hulka. Keskus peab tagama kiire teeninduse, mille puhul kliendi poolt küsitud materjal jõuab kohe ka digikujule.
3.2.           Kogude digiteerimine ja laiapõhjaline avalikustamine, võttes prioriteediks ennekõike muuseumi haruldased kollektsioonid ning sisutegevuse vajadused. Kogude kommunikatsioon toimub järjepidevalt ja mõtestatult kaasaegsete meediaplatvormide (sh sotsiaalmeedia kanalite) kaudu ja läbi kollektsioonide regulaarsete ilmuvate publikatsioonide. AM sisutegevustes kasutatavad museaalid on digiteeritud esmajärjekorras.
3.3.           Teemakuraatorite süsteemi väljaarendamine ja rakendamine. Teemakuraatorid on oma valdkonna eestkõnelejad, kes panustavad aktiivselt teiste muuseumi üksuste töösse. Osaleme rahvusvahelistes teadusalastes koostööprojektides nii partneritena kui ka nende algatajatena. AM töötajad osalevad nii Eesti muuseumimaastikul toimivates töögruppides kui ka rahvusvahelistest koostöövõrgustikes.
3.4.           Publikatsioonide regulaarne avaldamine, mis aitab kaasa muuseumi kogude, näituste ja haridustegevuste edendamisele nii Eesti ajaloo, teatri-, muusika ja filmiajaloo valdkonnas.

 
EESMÄRK 4: Sihtasutus on ühtselt ja efektiivselt toimiv organisatsioon.

Indikaatorid

2018

2019

2021

2023

Töötajate rahulolu-uuring on läbi viidud/tulemus

Ei ole mõõdetud

80%

80%

80%

Peresõbraliku tööandja märgise omandamine

Puudub

Taotlemine

Vähemalt pronkstase

Vähemalt hõbetase

Võtmetegevused eesmärkide saavutamiseks:
4.1.           Sihtasutuse struktuuri, otsustus- ja tööprotsesside kirjeldamine ja kommunikeerimine. Sihtasutuseks liitunud muuseumide süsteemide ühtlustamine ja ühtsete tööpõhimõtete juurutamine.
4.2.           Sisekommunikatsiooni arendamine ja ühisürituste korraldamine. Ladusa infovahetuse tagamine eri üksuste ja valdkondade vahel ning tugeva meie-tundega organisatsiooni arendamine.
4.3.           Personali värbamine ja arendamine. Töötajate motiveerimine. Peresõbraliku tööandja märgise omandamine, mis annab meile kinnitust, et asutus töötab järjepidevalt töötaja- ja peresõbraliku keskkonna loomise nimel, töötajate soovitusindeks ja lojaalsus on kõrged ning peresõbralikkus on oluline osa organisatsioonikultuurist.
4.4.           Ühtse brändiarhitektuuri väljatöötamine ja juurutamine. AM on avalikkuses hästi nähtav ja eristuv, kommunikatsioonis on oskuslikult ühtseks tervikuks seotud muuseumi eri üksused ja tegevuspaigad.
 

VI. FINANTSPLAAN JA TEGEVUSKAVA
AMi arengukava finantsplaan ja 2019. a tegevuskava on lisatud käesolevale arengukavale. Arengukava uuendatakse regulaarselt igal aastal, et täpsustada eesmärke, indikaatorite sihttasemeid ja olulisi tegevusi ning koostada uus detailne tegevuskava ja finantsplaan.