Helppokäyttöinen

Tekstin koko
Rivinväli
Kontrasti
Muut vaihtoehdot

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen suojan tarkoituksena on suojella luonnollisen henkilön perusoikeuksia ja vapauksia henkilötietojen käsittelyn aikana, erityisesti oikeutta yksityisyyteen. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevia tietoja, jotka ilmaisevat henkilön fyysisiä, henkisiä, fysiologisia, taloudellisia, kulttuurisia tai sosiaalisia ominaisuuksia, ihmissuhteita ja kuuluvuutta.

HUOM! SEURAAVAT TIEDOT EIVÄT SISÄLLÄ:
oikeushenkilöiden ja laitosten tietojen käsittely sekä luonnollisen henkilön tietojen käsittely, jos tietoja käsitellään hänen virkatehtäviensä yhteydessä;
henkilötietojen käsittely verkkosivuilla, joihin museon verkkosivuilla viitataan, mutta jotka eivät ole museon hallinnoimia (ulkoiset linkit).

1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

1.1. Henkilötietoja käsiteltäessä varmistetaan, että käsittely on laillista, oikeudenmukaista ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvää.
1.2. Henkilötietoja käsitellään vain, jos siihen on laillinen peruste.
1.3. Museossa sovelletaan tietoteknisiä käytäntöjä ja soveltuvin osin Viron julkisella sektorilla käytössä olevaa kolmitasoista tietojärjestelmien standarditurvajärjestelmää tietojen eheyden, saatavuuden ja luottamuksellisuuden suojaamiseksi.
1.4. Museon työntekijät ovat velvollisia pitämään työtehtävissään ja/tai toisen oppilaitoksen kanssa kommunikoinnissa tiedoksi tulleet henkilötiedot luottamuksellisina eikä saa luovuttaa niitä kolmansille osapuolille, paitsi lain niin edellyttäessä.
1.5. Kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rikkomukset dokumentoidaan museossa. Museon työntekijät ovat velvollisia välittömästi välittämään tiedon henkilötietojen käsittelyyn liittyvästä rikkomuksesta tietosuojaasiantuntijalle. Velvollisuus ilmoittaa valvontaviranomaiselle ja rekisteröidylle henkilötietoloukkauksesta riippuu siitä, mikä on uhka rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille.

2. KÄY MUSEON WWW-SIVULLA

2.1. Kävijästä kerätyt ja tallennetut tiedot vieraillessasi museon verkkosivuilla:
2.1.1. käytetyn tietokoneen tai tietokoneverkon Internet-osoitteella (IP-osoitteella);
2.1.2. käytetyn tietokoneen tai tietokoneverkon Internet-palveluntarjoajan nimi ja osoite;
2.1.3. ja käyntiaika (aika, päivämäärä, vuosi).
2.2. IP-osoitteita ei ole linkitetty henkilötietoihin. Tietoja kerätään siitä, missä verkkosivuston osassa vierataan ja kuinka kauan ne siellä viipyvät. Kerättyjä tietoja käytetään kävijätilastojen tekemiseen, jotta sivustoa kehitetään tämän pohjalta ja parannetaan vierailijalle.
2.3. Museon verkkosivuilla voi olla viittauksia muille verkkosivuille, jotka eivät kuulu Viron historiallisen museon säätiölle, emme ole vastuussa näiden sivustojen tietosuoja- ja henkilötietojen käsittelyperiaatteista.
2.4 Evästetietojen kerääminen on mahdollista kieltäytyä, jos painat "Hylkää evästeet" -painiketta tullessasi sivulle ensimmäistä kertaa.

3. SELITYSPYYNTÖ, HUOMAUTUS, TIEDONPYYNTÖ JA MUU KIRJEENVAIHTO

3.1. Museo on tiedotuslaissa tarkoitettu julkista tehtävää hoitava laitos, ja museolle toimitetut selvityspyynnöt, muistiot, tietopyynnöt ja muu kirjeenvaihto ovat julkisia. Museo saa työn aikana myös henkilötietoja, kuten arkaluonteisia ja yksityisiä tietoja. Sellaiset tiedot voivat päästä museoon esimerkiksi kirjeenvaihdon kautta.
3.2. Henkilötiedot (esim. nimi, yhteystiedot, henkilöön liittyvien ongelmien kuvaus jne.) sisältyvät kaikkiin lähetettyihin selvityspyyntöihin, muistiinpanoihin ja tietopyyntöihin (lähestymishakuihin). Myös toiselta toimielimeltä saatu kirje voi sisältää henkilötietoja (esimerkiksi kopio vastauksesta henkilön valitukseen). Kaikki museon vastaanottamat valitukset ja kirjeet rekisteröidään asiakirjarekisteriin.
3.3. Henkilötietoja käytetään kyselyihin vastaamiseen. Jos tätä tarkoitusta varten on tehtävä kysely kolmannelta osapuolelta, henkilötietoja julkaistaan ​​vähimmäismäärä. Jos kirjeeseen vastaaminen kuuluu toisen toimielimen toimivaltaan, se toimitetaan edelleen vastaavalle toimielimelle vastausta varten. Lähettäjälle ilmoitetaan kirjeen toimittamisesta. Kirjeenvaihto yksityishenkilöiden kanssa on yleensä rajoitettua. Jos joku haluaa nähdä henkilön kirjeenvaihdon ja jättää tiedonsaantipyynnön, kirjeen sisältö käydään läpi ja päätetään, voidaanko asiakirjaan/kirjeeseen antaa osittainen tai täysi oikeus tutustua.
3.4. Henkilökohtaisia ​​yhteystietoja, kuten (sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa), ei säilytetä edelleen lähetettävässä asiakirjassa/kirjeessä. Muissa tapauksissa pääsyn rajoittaminen riippuu asiakirjan sisällöstä. Mahdolliset pääsynrajoitusperusteet on määritelty julkista tietoa koskevassa laissa.
3.5. Museolle osoitetut valitukset ja kirjeet säilytetään asiakirjaluettelon mukaisesti. Säilytysajan ylittäneet asiakirjat tuhotaan. Kirjeenvaihtotilastot ja yhteenvedot julkaistaan ​​persoonattomasti, ilman nimiä.

4. PALVELUN TARJOAMINEN

4.1. Tilattujen palvelujen, mukaan lukien koulutusohjelmat, retket, lastenleirit, huonevuokraukset, syntymäpäiväohjelmat, joulujuhlat jne., yhteydessä museo käyttää vastaanottamiaan henkilötietoja vain tapahtuman yhteydessä, eikä välitä niitä kolmansille osapuolille. juhlia. Julkisten tapahtumien osana kerättyjä tietoja, mukaan lukien ennakkoilmoittautumista ja lippujen ennakkomyyntiä koskevat tiedot, käytetään myös vain tiettyyn tapahtumaan liittyviin henkilökohtaisiin ilmoituksiin ja tiedot poistetaan tapahtuman jälkeen.
4.2. Museon yleisötilaisuudet voidaan valokuvata tai kuvata. Nämä tallenteet julkaistaan ​​museon verkkosivuilla, tiedotusvälineissä tai museon julkaisuissa. Tietosuojalain 11 §:n mukaan ilmoitusvelvollisuus ei koske julkisia tilaisuuksia, joiden tallentaminen voidaan kohtuudella odottaa luovuttamista varten. Tällaisten valokuva- ja videomateriaalien osalta museo voi asettaa pysyvän säilytysajan.

5. VIDEOVALVONTA

5.1 Museon alueelle on asennettu videokamerat turvallisuuden takaamiseksi.
5.2 Tietoja käsittelee turvallisuuspalveluita tarjoava yhteistyökumppani ja tallenteisiin pääsevät vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä tehtäviensä hoitamiseen.
5.3 Tallenteita säilytetään pääsääntöisesti enintään 30 päivää.

6. TYÖHAKEMUS TAI HARJOITTELUA

6.1. Ehdokkaan liittyvät asiakirjat, jotka sisältävät henkilötietoja (esim. hakemus liitteineen, kirjeenvaihto ehdokkaan kanssa, hakijasta julkisista lähteistä kerätyt tiedot jne.). Samalla hakijalla on oikeus tietää, mitä tietoja museo on kerännyt hänestä. Hakijalla on myös oikeus tutustua museon keräämiin tietoihin, antaa selityksiä ja esittää vastalauseita.
6.2. Museossa vain rekrytointiprosessiin osallistuvat työntekijät näkevät hakuasiakirjat. Näitä asiakirjoja ja tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Museo olettaa, että ehdokkaan suosittelijakseen nimeämien henkilöiden kanssa on mahdollista kommunikoida ilman lupaa.
6.3. Ehdokastiedot ovat pääsyrajoitettuja tietoja, joihin kolmannet osapuolet (mukaan lukien toimivaltaiset viranomaiset) voivat päästä käsiksi vain laissa säädetyissä tapauksissa.
6.4 Myöskään muun kilpailun (esimerkiksi stipendikilpailun) tapauksessa tietoja henkilön osallistumisesta kilpailuun ei luovuteta, paitsi jos kyseessä on myönteinen päätös. Museossa hakijan asiakirjoihin on mahdollisuus tutustua kilpailun päätöksentekoprosessiin osallistuvilla henkilöillä.
6.5. Museon virkaan hakijoiden hakemuksia ja niihin liittyviä asiakirjoja säilytetään tarvittaessa ehdokkaan suostumuksella, kuitenkin enintään vuoden ajan kilpailun päättymisestä.

7. OIKEUS KÄYTTÖ TIETOIHIN. OIKEUS VAATIA KORJAUSTA, VÄÄRÄN TIEDON POISTAMISTA.

7.1. Jokaisella on oikeus päästä käsiksi hänestä kerättyihin henkilötietoihin. Mikäli henkilötietoja ei paljasteta verkkosivuilla, on mahdollista tehdä tietojen hankkimista koskeva pyyntö (henkilön digitaalisesti allekirjoittama, eli henkilön tulee olla tunnistettavissa). Tiedot luovutetaan mahdollisuuksien mukaan hakijan pyytämällä tavalla 10 (kymmenen) työpäivän kuluessa hakemuksen rekisteröinnistä.
7.2. Jokaisella on oikeus vaatia virheellisten henkilötietojen korjaamista, lisäämistä tai poistamista.
7.3. Jokaisella on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus, jos suostumus oli henkilötietojen käsittelyn peruste
7.4 Jos museo on rikkonut henkilötietojen käsittelyä koskevia sääntöjä, henkilöllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojatarkastukselle.

8. UUTISKIRJE

Antamalla sähköpostiosoitteesi annat suostumuksesi siihen, että museo käsittelee henkilötietojasi (sähköpostiosoitettasi) uutiskirjeen lähettämistä varten. Jokaisella uutiskirjeellä on mahdollisuus perua uutiskirjeen tilaus, klikkaamalla tätä linkkiä henkilö on poistanut itsensä näistä tiedoista.

9. TIETOSUOJAN ERIKOISTAJAT

Kaikkiin SA Viron historian museon henkilötietojesi käsittelyyn liittyviin kysymyksiin voit vastata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen post@ajaloomuuseum.ee