Kogude kasutamine

Kogude kasutamise kord

Eesti Ajaloomuuseumi kogudega tutvumiseks on võimalik kasutada muuseumi digitaalsete materjalide tellimiskeskkonda DIGITEEK.
 
 • AMi kogud on üldsusele avatud. Hoidlasse võivad uurijad minna peavarahoidja loal ja vastava koguhoidja või peavarahoidja saatel.
 • Eseme- ja arhiivkogud on uurijatele avatud esmaspäevast reedeni kell 10–16.
 • Eseme- ja arhiivkogude kartoteekide ning materjalidega tutvumine toimub eelneva kokkuleppe alusel koguhoidjaga. Kokku saab leppida telefoni või e-posti teel. Vaata koguhoidjate kontakte.
 • Kogude kasutamiseks täidab ja allkirjastab uurija üldjuhul tellimislehe. Tellimissoovi koos esemenumbriga saab esitada ka telefoni või e-posti teel vähemalt kaks tööpäeva varem.
 • Uurija registreerib iga oma külastuse külastajate päevikus.
 • Museaalide käsitsemine toimub kinnastes ning hoidlasse lubatakse ainult kilesussides.
 • AMi eseme- ja arhiivkogudega seotud õppepraktikate läbiviimiseks ja uurimuste koostamiseks esitab õppeasutus kirjaliku avalduse, milles on märgitud praktika toimumise aeg/ajakava, grupi suurus, osalejate nimekiri ning praktika või uurimuse täpsed teemad.

Museaalide laenutamine

Muuseum laenutab museaale ainult juriidilistele isikutele ning laenutamine on reguleeritud AMi põhimäärusega ja AMi kogude korraldamise eeskirjaga.

Sellest lähtuvalt:

 • Museaali ajutiseks kasutamiseks andmise alus on laenutaotlus peavarahoidjale.
 • Museaali ajutiseks kasutamiseks ja muuseumist väljaandmiseks vormistatakse väljaandeakt, mis koostatakse vähemalt kolmes eksemplaris – esimene peavarahoidjale, teine laenutajale, kolmas vastava kogu hoidjale.
 • Üldjuhul ei anta museaale ajutiseks kasutamiseks ja väljapoole muuseumi kauemaks kui üheks aastaks.
 • Laenajal on õigus käia oma museaalide olukorda kontrollimas.
 • Laenu saaja ei tohi museaale konserveerida ega edasi laenata.
 • Ajutiselt välisriikidesse saadetavad museaalid tuleb kindlustada.
 • Laenu saajal on kohustus viidata Eesti Ajaloomuuseumile.