Avaleht > Kogude kasutamine
Kogude kasutamise kord

Eesti Ajaloomuuseumi kogudega tutvumiseks on võimalik kasutada muuseumi digitaalsete materjalide kasutuskeskkonda DIGITEEK.

Vaata lähemalt SIIT!

 

1. AM-i kogud on üldsusele avalikud. Üldjuhul võivad uurijad hoidlasse minna üksnes peavarahoidja loal ja vastava koguhoidja või peavarahoidja saatel.


2. Eseme- ning arhiivkogud on uurijatele avatud esmaspäevast reedeni kella 10–16.

3. Eseme- ja arhiivkogude kartoteekide ning materjalidega tutvumine toimub eelneva kokkuleppe alusel koguhoidjaga. Kokku saab leppida telefonil ning e-posti teel. Vaata töötajad

4. Kogude kasutamiseks täidab ja allkirjastab uurija üldjuhul tellimislehe, mis on aluseks tellimuse täitmiseks maksimaalselt kahe nädala jooksul. Tellimissoovi koos esemenumbriga saab esitada ka telefoni või e-posti teel vähemalt kaks tööpäeva varem.

5. Uurija registreerib oma külastuse igakordselt külastajate päevikus.

6. Museaalide käsitsemine toimub kinnastes ning hoidlasse lubatakse ainult kilesussides.

7. AM-i eseme- ja arhiivkogudega seotud õppepraktikate läbiviimiseks ja uurimuste koostamiseks esitab õppeasutus kirjaliku avalduse, milles on ära märgitud praktika toimumise aeg/ajakava, grupi suurus, osalejate nimekiri ja praktika või uurimuse täpsed teemad.MUSEAALIDEST (so esemed, fotod-negatiivid ja arhivaalid) KOOPIATE TEGEMINE

1. Kopeerimise all mõistetakse esemete, fotode-negatiivide ja arhivaalide pildistamist või skänneerimist, arhivaalidest valguskoopiate tegemist ning esemetest vormide võtmist.

2. Esemete, fotode-negatiivide ja arhivaalide pildistamine, skäneerimine ja valguskoopiate tegemine ning kasutamine on reguleeritud foto-ja digiteerimistööde korra ja hinnakirja ning kasutamisõiguse andmise kaudu. Vaata Valguskoopiad, foto- ja digiteerimistööd

Sellest lähtuvalt:

a. Isiklikuks otstarbeks kasutatavad digifotod väljastatakse arvutis vaadatava resolutsiooniga.

b. Autoriõigusest lähtudes pildistab AM-i museaale üldjuhul muuseumi fotograaf.

c. Museaalidest koopiate tegemiseks tuleb täita tellimisleht ning taotleda kasutusõigust.

d. Valmis tööd saab kätte pärast arve tasumist

3. Keelatud on uurijapoolne kopeerimine otsekontaktist museaaliga.


4. Esemetest vormide võtmine lepitakse kokku iga üksikjuhtumi korral eraldi.

MUSEAALIDE LAENUTAMINE

1. Museaale antakse välja muuseumist ainult juriidilistele isikutele ning väljaandmine on reguleeritud AM-i pöhimäärusega ja AM-i kogude korraldamise eeskirjaga. Sellest lähtuvalt:

a. Museaali ajutiseks kasutamiseks andmise aluseks on laenutaotlus peavarahoidja või direktori nimele.

b. Museaali ajutiseks kasutamiseks ja väljaandmiseks muuseumist vormistatakse väljaandeakt, mis koostatakse vähemalt kolmes eksemplaris – esimene peavarahoidjale, teine laenutajale, kolmas vastava kogu hoidjale.

c. Üldjuhul ei anta museaale ajutiseks kasutamiseks ja väljapoole muuseumi kauemaks kui 1 aasta.

d. Laenajal on õigus käia oma museaalide olukorda kontrollimas.

e. Laenu saaja ei tohi üldjuhul museaale konserveerida ega edasi laenata.

f. Ajutiselt välisriikidesse saadetavad museaalid kuuluvad kindlustamisele.

g. Laenu saajal on kohustus viidata Eesti Ajaloomuuseumile.