Avaleht > Eesti Filmimuuseumi põhimäärus
Eesti Filmimuuseumi põhimäärus

Eesti Ajaloomuuseumi allüksus Eesti Filmimuuseum

PÕHIMÄÄRUS

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Eesti Filmimuuseum

(1) Eesti Filmimuuseum (edaspidi Filmimuuseum) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutseva Eesti Ajaloomuuseumi allüksus.

(2) Filmimuuseum juhindub oma tegevuses Ajaloomuuseumi põhimäärusest.

(3) Filmimuuseumil on oma sümboolika.

§ 2. Filmimuuseumi asukoht

§ 2. Filmimuuseum asub Tallinnas Maarjamäe lossis, aadressil Pirita tee 56, 10127 Tallinn.

2. peatükk

TEGEVUS JA ÜLESANDED

§ 3. Filmimuuseumi põhiülesanne

(1) Filmimuuseumi põhiülesanne on filmi- ja kinoajaloo materjalide kogumine, säilitamine ja teaduslik läbitöötamine, filmi- ja kinoajalugu käsitlevate näituste ja ürituste korraldamine, filmiajaloo tutvustamine.

(2) Filmimuuseum:

1) kogub süstemaatiliselt ja koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega eesti filmi- ja kinoajalooga seotud kultuuripärandit ostude, annetuste ja korrespondentide kaastöö kaudu;

2) korraldab ja säilitab kogutud museaale nende arvelevõtmise ja säilitamise korra kohaselt koos teadusliku inventeerimise ning andmebaaside jms koostamisega;

3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, trükiste, loengute, ajakirjanduse, televisiooni, raadio, interneti, avalike ürituste, muuseumipedagoogika jms kaudu;

4) teenindab asutusi, organisatsioone ja üksikuurijaid vastavalt kogu kasutamise korrale ja teenuste hinnakirjale;

5) teeb teaduslikku uurimistööd, korraldab konverentse, koostab ja kirjastab monograafiaid, muuseumijuhte, katalooge, õppematerjale ning muid muuseumi profiilile vastavaid teaduslikke ja populaarseid väljaandeid;

6) teeb koostööd teiste haridus-, mälu-, teadus- ja arendusasutustega ning üksikisikutega uurimistöö, näituste, informatsiooni, koolituse jm vallas nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt;

7) annab konsultatsioone ja teostab ekspertiise muuseumi profiilile vastavate materjalide kohta;

8) täidab muid ülesandeid, mis on Filmimuuseumile pandud Ajaloomuuseumi direktori määruse või käskkirjaga.

(3) Filmimuuseum koostab oma teadustöö ja muu tegevuse plaanid lähtuvalt muuseumi põhiülesannetest. Plaanid kinnitab Ajaloomuuseumi direktor.

(4) Filmimuuseumil on õigus osutada muuseumi põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid vastavalt Ajaloomuuseumi põhimäärusele.

§ 4. Filmimuuseumi kogud

(1) Filmimuuseum komplekteerib oma kogu Ajaloomuuseumi kogude osana. Museaalide arvelevõtmine ja säilitamine toimub Ajaloomuuseumi põhimääruses kehtestatud korras.

(2) Filmimuuseumi kogu moodustab puutumatu muuseumikogu. Museaalide väljaarvamine ja üleandmine toimub vastavalt «Muuseumiseadusele».

(3) Muuseumikogu täiendamise ja museaalide säilitamisega seotud küsimused otsustab Ajaloomuuseumi peavarahoidja koos Filmimuuseumi juhataja ja teadur-koguhoidjaga ning kinnitab direktor. Muuseumikogu täiendamine lähtub kogumispoliitkast.

(4) Muuseumikogu täiendamine ostu teel toimub ostukomisjoni otsusega. Ostukomisjon moodustatakse direktori käskkirjaga. Ostukomisjoni juhib direktori asetäitja teadusalal.

3. peatükk

JUHTIMINE

§ 5. Direktor

Filmimuuseumi juhib Ajaloomuuseumi direktor. Töölepingu direktoriga sõlmib kultuuriminister.

§ 6. Direktori ülesanded:

(1) Direktor:

1) juhib Filmimuuseumi tegevust kooskõlas Ajaloomuuseumi ja käesoleva põhimäärusega ning vastutab Filmimuuseumile pandud ülesannete ning Filmimuuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;

2) kinnitab Filmimuuseumi koosseisu ja ametikohtade arvu;

3) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud Filmimuuseumi töötajatega. Ametikohtade täitmisel võib direktor välja kuulutada konkursi;

4) määrab töötajate tööjaotuse, põhipalgad, lisatasud ja preemiad ning kinnitab ametijuhendid;

5) esindab Filmimuuseumi, sealhulgas sõlmib lepinguid ja teostab muid tehinguid ning volitab selleks vajadusel teisi isikuid;

(2) Direktorit asendab tema äraolekul direktori poolt määratud asetäitja.

§ 7. Filmimuuseumi juhataja:

1) juhib Filmimuuseumi tööd;

2) tegeleb teadus- ja näitusetöö organiseerimisega, ürituste ja konverentside korraldamisega ning pedagoogilise töö kavandamisega Filmimuuseumis;

3) korraldab vajalikke töid Filmimuuseumi koguga (teostab kogumispoliitikat, vormistab dokumentatsiooni, korraldab andmete sisestamist elektroonilisse andmebaasi jms);

4) tagab asutuste, organisatsioonide ja üksikuurijate teenindamise vastavalt kogu kasutamise korrale;

5) korraldab konsultatsioone ja ekspertiise muuseumi profiilile vastavate materjalide kohta;

6) teeb koostööd teiste haridus-, mälu-, teadus- ja arendusasutustega ning üksikisikutega uurimistöö, näituste, informatsiooni, koolituse jm vallas nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt;

7) tagab tööplaanide, aruannete ja arengukavade nõuetekohase koostamise ja tähtajalise esitamise;

8) korraldab Filmimuuseumi nõukoja tööd;

9) sõlmib lepinguid ja teostab muid tehinguid direktorilt saadud volituste piires;

10) täidab muid direktori antud ülesandeid.

§ 8. Filmimuuseumi nõukoda

(1) Filmimuuseumi põhisuundade kavandamiseks ning töö hindamiseks moodustatakse Filmimuuseumi nõukoda. Nõukoja koosseisu ja pädevuse kinnitab direktor.

4. peatükk

VARA, FINANTSEERIMINE JA ARUANDLUS

§ 9. Vara ja finantseerimine

(1) Filmimuuseumi vara kuulub Ajaloomuuseumile ning selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Ajaloomuuseumi põhimäärusele.

(2) Filmimuuseumi tegevust finantseeritakse Ajaloomuuseumi vahenditest.

§ 10. Aruandlus

(1) Filmimuuseum esitab aruandeid Ajaloomuuseumi direktorile.

5. peatükk

ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 11. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

Filmimuuseumi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Ajaloomuuseumi direktori käskkirjaga.