Avaleht > Eesti Filmimuuseumi nõukoda
Eesti Filmimuuseumi nõukoda

Nõukoja esimees:

Jaak Lõhmus, esimees (Kinoliit)

Nõukoja liikmed:

  • Anneli Ahven (Eesti Filmitootjate Liit)
  • Indrek Ibrus (Kultuuriministeerium, audiovisuaalvaldkonna peaspetsialist)
  • Raimo Jõerand (režissöör)
  • Tiit Kimmel    (Eesti Rahvusringhääling)
  • Anu Krabo    (Eesti Filmi Instituut, filmipärandi osakonna juht)
  • Inge Laurik-Teder  (Eesti Ajaloomuuseum, arendusdirektor)
  • Ülo Pikkov    (Joonisfilm)
  • Edith Sepp   (Eesti Filmi Instituut, juhatuse liige)
  • Eva Näripea (Eesti Rahvusarhiivi Filmiarhiiv; asendusliige on Ivi Tomingas)

Eesti Filmimuuseumi nõukoja kodukord


§ 1. Eesti Filmimuuseumi nõukoda

(1) Eesti Filmimuuseumi nõukoda (edaspidi nõukoda) on ühiskondlik nõuandev kogu, mis moodustatakse Eesti Filmimuuseumi arengusuundade hindamiseks ja muuseumitöö edendamiseks ning kavandamiseks. Nõukoja moodustab Eesti Filmimuuseumi juhataja kooskõlas Ajaloomuuseumi direktoriga 3 aastaks.


§ 2. Nõukoja liikmed

(1) Nõukotta kuulub 9-15 liiget.

(2) Nõukoda valib oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe.

(3) Nõukoja liikmetel on õigus delegeerida liikmelisus enda äranägemisel valitud esindajale.

(4) Nõukoja liikme tagasikutsumise või tagasiastumise korral nimetab Eesti Filmimuuseumi juhataja kooskõlas Ajaloomuuseumi direktoriga nõukoja ettepanekul uue liikme.

(5) Nõukoja liige seisab avalikus suhtluses Eesti Filmimuuseumii hea maine eest ja soodustab oma ühiskondliku tegevusega muuseumi arengut.§ 3. Nõukoja töö korraldamine

(1) Nõukoja tegevust korraldab ja nõupidamisi juhatab nõukoja esimees.

(2) Nõukoja esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid nõukoja aseesimees.§ 4. Nõukoja nõupidamine

Nõukoja töövorm on nõupidamine. Nõukoja nõupidamised toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas.

(1) Nõukoja nõupidamise kutsub kokku nõukoja esimees. Nõukoda kutsutakse kokku ka siis, kui seda nõuavad vähemalt pooled nõukoja liikmetest.

(2) Nõukoja kokkukutsumise teade peab sisaldama nõupidamise toimumise aega ja kohta ning päevakorda. Nõukoja kokkukutsumise teade saadetakse välja vähemalt kümme päeva enne nõupidamise toimumist.

(3) Nõukoda võib võtta päevakorda nõupidamise kokkukutsumise teates nimetamata küsimusi, kui selle poolt on kõik nõupidamisel viibivad nõukoja liikmed.

(4) Vajadusel kutsutakse nõupidamistele ka teisi inimesi.

(5) Koosolekuid protokollitakse.

(6) Nõupidamise protokolli kantakse:

1) nõupidamise toimumise aeg ja koht;

2) nõupidamise alguse ja lõpu kellaaeg;

3) nõupidamisel osalevate nõukoda liikmete nimekiri;

4) nõupidamise päevakord;

5) nõupidamisel arutatud soovitused, järeldused ja ettepanekud;

6) eriarvamusele jäänud nõukoda liikme nõudel tema eriarvamuse sisu.§ 5. Nõukoja töökord

(1) Nõukoja nõupidamine toimub, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust, nende hulgas nõukoja esimees või aseesimees.

(2) Nõukoja otsused ja seisukohavõtud võetakse vastu avalikul hääletusel lihthäälteenamusega.

(3) Kõik kohal olevad nõukoda liikmed on kohustatud hääletamisel osalema.

(4) Nõukoja protokoll tehakse kättesaadavaks nõukoja liikmetele.

(5) Nõukoja liikmed võivad protokollitut vaidlustada ühe nädala jooksul protokolli kättesaadavaks tegemisest arvates.§ 6. Järelduste ja ettepanekute esitamise kord

(1) Nõukoja järeldused ja ettepanekud esitab Eesti Filmimuuseumi direktor Eesti Ajaloomuuseumi üldkoosolekule.

(2) Nõukoja järeldused ja ettepanekud, mis puudutavad Eesti Filmimuuseumi arengukava ja eelarve küsimusi, teeb Ajaloomuuseumi direktor teatavaks Eesti Kultuuriministeeriumile.

 

Maria Mang

Eesti Filmimuuseumi juhataja