Avaleht > Dokumendid > Muuseumi nõukogu
Muuseumi nõukoda

Eesti Ajaloomuuseumi uus nõukoda alustas tööd 2012. aasta jaanuaris.

Nõukoja liikmed:

Erki Holmberg (nõukoja esimees)

Valdo Kalm

Aivar Kriiska

Tõnis Lukas

Janek Luts

Priit Pirsko

Erki Russow

Toomas Sepp

Helen Sildna

Tarvi Sits

Urve Tiidus

 

 


Eesti Ajaloomuuseumi nõukoja kodukord

§ 1. Eesti Ajaloomuuseumi nõukoda

(1) Eesti Ajaloomuuseumi nõukoda (edaspidi nõukoda) on ühiskondlik nõuandev kogu, mis moodustatakse Eesti Ajaloomuuseumi arengusuundade hindamiseks ning kavandamiseks. Nõukoda moodustab Eesti Ajaloomuuseumi direktor 3 aastaks.

§ 2. Nõukoja liikmed

(1) Nõukotta kuulub 11 liiget.

(2) Nõukoda valib oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe.

(3) Nõukoja liikmetel on õigus delegeerida liikmelisus enda äranägemisel valitud esindajale.

(4) Nõukoja liikme tagasikutsumise või tagasiastumise korral nimetab ajaloomuuseumi direktor nõukogu ettepanekul uue liikme.

(5) Nõukoja liige seisab avalikus suhtluses Eesti Ajaloomuuseumi hea maine eest ja soodustab oma ühiskondliku tegevusega muuseumi arengut.

§ 3. Nõukoja töö korraldamine

(1) Nõukoja tegevust korraldab ja nõupidamisi juhatab nõukoja esimees.

(2) Nõukoja esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid nõukoja aseesimees.

§ 4. Nõukoja nõupidamine

Nõukoja töövorm on nõupidamine. Nõukoja nõupidamised toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas.

(1) Nõukoja nõupidamise kutsub kokku nõukoja esimees. Nõukoda kutsutakse kokku ka siis, kui seda nõuavad vähemalt pooled nõukoja liikmetest.

(2) Nõukoja kokkukutsumise teade peab sisaldama nõupidamise toimumise aega ja kohta ning päevakorda. Nõukoja kokkukutsumise teade saadetakse välja vähemalt kümme päeva enne nõupidamise toimumist.

(3) Nõukoda võib võtta päevakorda nõupidamise kokkukutsumise teates nimetamata küsimusi, kui selle poolt on kõik nõupidamisel viibivad nõukoja liikmed.

(4) Eesti Ajaloomuuseumi juhtkond osaleb nõupidamistel sõnaõigusega. Vajadusel kutsutakse nõupidamistele ka teisi inimesi.

(5) Nõukoja nõupidamisi protokollib Eesti Ajaloomuuseumi sekretär, kes ei ole nõukoja liige.

(6) Nõupidamise protokolli kantakse:

1) nõupidamise toimumise aeg ja koht;
2) nõupidamise alguse ja lõpu kellaaeg;
3) nõupidamisel osalevate nõukogu liikmete nimekiri;
4) nõupidamise päevakord;
5) nõupidamisel arutatud soovitused, järeldused ja ettepanekud;
6) eriarvamusele jäänud nõukogu liikme nõudel tema eriarvamuse sisu.

§ 5. Nõukoja töökord

(1) Nõukoja nõupidamine toimub, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust, nende hulgas nõukoja esimees või aseesimees.

(2) Nõukoja otsused ja seisukohavõtud võetakse vastu avalikul hääletusel lihthäälteenamusega.

(3) Kõik kohal olevad nõukoja liikmed on kohustatud hääletamisel osalema.

(4) Nõukoja protokoll tehakse kättesaadavaks nõukoja liikmetele. Nad võivad protokollitut vaidlustada ühe nädala jooksul protokolli kättesaadavaks tegemisest arvates.

§ 5. Järelduste ja ettepanekute esitamise kord

(1) Nõukoja järeldused ja ettepanekud esitab muuseumi direktor Eesti Ajaloomuuseumi üldkoosolekule.

(2) Nõukoja järeldused ja ettepanekud, mis puudutavad muuseumi arengukava ja eelarve küsimusi, teeb muuseumi direktor teatavaks Eesti Kultuuriministeeriumile.


Sirje Karis

Eesti Ajaloomuuseumi direktor